WEMORAL.COM REGULAMIN DLA SYGNALISTÓW

Postanowienia ogólne

 1. Serwis działający pod adresem https://wemoral.com udostępniany jest przez WeMoral sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 22F/2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000940937, NIP 7282858021 (“Usługodawca”).
 2. WeMoral.com jest platformą internetową dostarczającą rozwiązania technologiczne umożliwiające sygnaliście zgłoszenie Pracodawcy w sposób anonimowy zgłoszenia naruszenia prawa (“Reklamacja”) zgodnie z regulaminem udostępnionym przez pracodawcę oraz umożliwiającą Pracodawcy uzyskanie dostępu do Reklamacji i udzielenie odpowiedzi na Reklamację.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z WeMoral.com przez sygnalistów, w tym dotyczące zgłaszania Reklamacji określa regulamin pracodawcy (“Pracodawca”).
 4. Każdy użytkownik WeMoral.com zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z WeMoral.com oraz zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z WeMoral.com
 5. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis dla sygnalisty

 1. W ramach Usługi na rzecz sygnalisty Pracodawca umożliwia sygnaliście złożenie za pośrednictwem WeMoral.com anonimowej Reklamacji.
 2. W celu utworzenia Reklamacji Sygnalista musi kliknąć przycisk "Nowe zgłoszenie" dostępny na stronie zgłoszeń Pracodawcy. W ramach tworzenia Reklamacji Sygnalista ma możliwość utworzenia wiadomości tekstowej i dodania do niej załączników. W momencie wysłania Reklamacji otrzymuje indywidualny identyfikator oraz hasło dostępu do Reklamacji.
 3. Każda czynność związana z Reklamacją złożona przez sygnalistę po przesłaniu Reklamacji, dotyczy indywidualnego identyfikatora Reklamacji.
 4. Sygnalista ma możliwość sprawdzenia aktualnego statusu Reklamacji, w tym przeczytania odpowiedzi Pracodawcy, po podaniu indywidualnego identyfikatora Reklamacji oraz hasła w dedykowanym miejscu na stronie zgłoszeń Pracodawcy w domenie WeMoral.com.
 5. Reklamacja jest anonimizowana, co oznacza, że usuwane są wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do ustalenia tożsamości lub lokalizacji sygnalisty, a Pracodawca ma dostęp do zanonimizowanej Reklamacji, bez żadnych danych osobowych Sygnalisty (chyba że sam sygnalista umieszcza takie dane w treści Reklamacji).
 6. Reklamacje są szyfrowane.

Ogólne warunki korzystania z WeMoral.com

 1. Sygnaliści zobowiązani są do korzystania z WeMoral.com zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami postępowania w Internecie.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby WeMoral.com działał w sposób ciągły, jednakże ostrzega, że w eksploatacji WeMoral.com mogą wystąpić przerwy techniczne wynikające z konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub usługowych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności), o czym poinformuje Użytkowników w miarę możliwości technicznych w dostępny sposób i z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli jest to możliwe.
 3. Usługodawca ostrzega, że materiały udostępniane na WeMoral.com, które nie pochodzą od sygnalistów lub Pracodawcy, są chronione prawem autorskim, a tym samym są chronione odpowiednimi przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 4. odpowiedzialność Usługodawcy związana z korzystanie z WeMoral.com przez sygnalistów jest wyłączona w granicach, w jakich jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

Postanowienia końcowe

 1. Wersja regulaminu: Regulamin z dnia 03.03.2022
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
 3. Świadczenie Usług na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu, które nie pozbawia Konsumentów ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju ich stałego zamieszkania.